Pravilnik


Preuzmite pravilnik u PDF formatu

Na osnovu Statuta Saveza lekarskih društava Srbije, Skupština Udruženja maksilofacijalnih hirurga Srbije na osnivačkoj sednici održanoj 29.06.2007. godine u Zaječaru donela je

P R A V I L N I K
O ORGANIZACIJI I RADU UDRUŽENJA
MAKSILOFACIJALNIH HIRURGA SRBIJE

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Udruženje maksilofacijalnih hirurga Srbije je organizacioni oblik stručnog i naučnog rada u okviru Saveza lekarskih društava Srbije. Udruženje maksilofacijalnih hirurga Srbije (u daljem tekstu: Udruženje) osniva se na predlog maksilofacijalnih hirurga Srbije.

Član 2.

Naziv Udruženja je Udruženje maksilofacijalnih hirurga Srbije. Sedište Udruženja je u Beogradu. Područje delatnosti Udruženja je na teritoriji Srbije. Udruženje nema svojstvo pravnog lica. Finansijska sredstva Udruženja se vode na posebnim partijama (podračunima) računa SLD, a sa njima se raspolaže posle izvršenih obaveza prema SLD (5%).

Član 3.

Cilj udruživanja je unapređivanje stručnog i naučnog rada članova u oblasti maksilofacijalne hirurgije; zaštita statusa i interesa maksilofacijalnih hirurga u društvu.

Član 4.

Udruženje je samostalno u ostvarivanju svojih i zadataka koji su utvrđeni ovim Pravilnikom i Statutom SLD-a. Rad lekara u Udruženju je dobrovoljan i počastan.

Član 5.

Udruženje se može učlaniti u srodne međunarodne organizacije sa sličnim ciljevima i namenom, ako se to ne protivi interesima Republike Srbije i SLD-a.

Član 6.

Udruženje predstavlja Predsedništvo kao kolektivno-izvršni organ, a zastupaju ga predsednik i sekretar Predsedništva Udruženja. U slučaju sprečenosti predsednika ili sekretara zamenjuje ga član Predsedništva koga odredi Predsedništvo, odnosno predsednik. Predsednik predstavlja udruženje prema Predsedništvu SLD, odnosno Savezu lekarskih društava Srbije i drugim udruženjima SLD, prema republičkim i drugim organima i organizacijama u zemlji i inostranstvu u svim pitanjima od interesa za članove Udruženja.

Član 7.

Udruženje ima svoj pečat i memorandum. Pečat Udruženja je okruglog oblika sa znakom Eskulapa u sredini i natpisima uz rub kružne ivice “Udruženje maksilofacijalnih hirurga Srbije” na srpskom i engleskom jeziku. Memorandum Udruženja sadrži amblem Udruženja i naziv “Udruženje maksilofacijalnih hirurga Srbije” na srpskom i engleskom jeziku.

II CILJEVI I ZADACI UDRUŽENJA

Član 8.

Udruženje podstiče i koordinira aktivnost svojih članova na ostvarivanju zajedničkih ciljeva i zadataka u skladu sa Ustavom, zakonskim propisima i Statutom SLD, Ustavom i zakonskim propisima.

Zadaci i ciljevi Udruženja su:

 1. učešće u utvrđivanju i ostvarivanju zdravstvene politike u skladu sa potrebama stanovništva;
 2. učešće u realizaciji zdravstvene politike i mera zdravstvene zaštite, praćenju i ostvarivanju zajedničkih interesa i ciljeva u svojoj oblasti delovanja, trazvijanje saradnje među članovima Udruženja na stručnom, društvenom i organizacionom planu;
 3. koordinacija i učešće u izradi i ostvarivanju planova i programa dodiplomske nastave, specijalističkih studija i drugih oblika poslediplomskog usavršavanja
 4. doprinos razvoju i unapređivanju zdravstvene zaštite stanovništva u skladu sa dostignućima medicinske i druge nauke, potrebama stanovništva i mogućnostima države;
 5. razvijanje, usavršavanje i negovanje lekarske etike;
 6. razvijanje društveno-ekonomskih odnosa i rad na uspostavljanju adekvatnog stručno-ekonomskog položaja lekara ;
 7. rad na razvoju, unapređivanju i afirmaciji medicinske nauke i medicinske delatnosti u celini i u svojoj delatnosti;
 8. organizovanje stručnih sastanaka i drugih akcija radi ostvarivanja svojih ciljeva i zadataka;
 9. praćenje i proučavanje problema u zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenoj delatnosti iz okvira rada Udruženja;
 10. učešće i saradnja sa nadležnim organima i organizacijama u razvoju koncepcije i medicinske doktrine zdravstvene zaštite naroda;
 11. saradnja sa odrgovarajućim udruženjima i naučnim ustanovama u zemlji i inostranstvu;
 12. davanje predloga za odlazak naših stručnjaka na usavršavanja, kongrese, savetovanja i druge stručne sastanke;
 13. obavljanje i drugih poslova u skladu sa ovim Pravilnikom i Statutom SLD-a.

Član 9.

U ostvarivanju zadataka iz prethodnog člana Udruženje:

 1. održava stalne kontakte sa svojim članovima i prima, razrađuje i stavlja na diskusiju njihove predloge i sugestije, formira predlog zaključaka i donesene zaključke upućuje na postupak članovima Udruženja;
 2. analizira, usklađuje i rešava sa svojim članovima zdravstvenu problematiku i daje predloge nadležnim saveznim predstavničkim telima i time učestvuje u kreiranju zdravstvene politike Republike Srbije iz svoje oblasti;
 3. uspostavlja i održava kontake sa odgovarajućim republičkim organima, društvenim i stručnim organizacijama nadležnim, odnosno zainteresovanim za rešavanje pokrenutih pitanja;
 4. uspostavlja i održava kontakte i sarađuje sa inostranim lekarskim i drugim organizacijama iz svoje oblasti rada radi razmene iskustava od interesa za svoje članove i razvoj zdravstvene delatnosti (struke) u našoj zemlji;
 5. organizuje stručne sastanke, kongrese, savetovanja, simpozijume, seminare i dr. u koordinaciji sa Predsedništvom SLD i prema kalendaru o stručnim sastancima i kongresima i drugim stručnim manifestacijama SLD;
 6. izdaje stručno-informativne publikacije iz svoje oblasti.

III ČLANSTVO U UDRUŽENJU

Član 10.

Članstvo u Udruženju je dobrovoljno.

U Udruženju se obezbeđuju jednaka prava, obaveze i odgovornosti članova koje proizilaze iz njihovog dobrovoljnog udruživanja i Pravilnika.

Članovima se ne mogu organičavati prava izuzev ako je to zakonom predviđeno.

Član 11.

Prava, obaveze i dužnosti članova su da:

 1. preko svojih predstavnika učestvuju u radu organa i tela Udruženja;
 2. biraju i da budu birani u organe i tela Udruženja,
 3. imaju predstavnike u organima i telima Udruženja;
 4. predlažu i odlučju o programu rada Udruženja, da pokreću konkretna pitanja i da učestvuju u rešavanju zadataka Udruženja;
 5. daju predloge, mišljenja i primedbe na rad organa i tela Udruženja i da budu obavešteni o preduzetim merama odnosno zauzetom stavu;
 6. učestvuju u finansiranju dogovorene aktivnosti i da uredno plaćaju dogovoreni doprinos - članarinu za rad Udruženja i SLD;
 7. aktivno rade na ostvarivanju ciljeva i zadataka Udruženja i na sprovođenju planova, programa i odluka Udruženja;
 8. sprovode odredbe ovog Pravilnika i Statuta SLD.

Član 12.

Redovan član Udruženja može biti specijalista maksilofacijalne hirurgije ako je učlanjen u svoje matično lekarsko društvo (Srpsko lekarsko društvo).

Pridruženi članovi Udruženja mogu biti :

 • lekari na specijalizaciji iz maksilofacijalne hirurgije koji su državljani Republike Srbije a učlanjeni su u matično lekarsko društvo;
 • lekari i specijalisti drugih specijalnosti koji su članovi svojih matičnih lekarskih društava koji izraze želju da budu članovi Udruženja a čiji rad bi bio od koristi za Udruženje.

Članovi saradnici su saradnici zdravstvenih i drugih struka koji izraze želju da budu članovi Udruženja a učestvuju u procesima zdravstvene zaštite, tehnološkim procesima dijagnostike, lečenja a koji su predmet stručnog interesovanja članstva Udruženja.

Počasni članovi mogu biti medicinski, prosvetni radnici ili stručnjaci drugih struka, građani Republike Srbije ili drugih država čiji rad je doprineo razvoju medicinske struke i maksilofacijalne hirurgije.

Članovi dobrotvori i donatori mogu biti građani Republike Srbije ili strani državljani koji Udruženju zaveštaju ili poklone pokretnu, nepokretnu imovinu ili finansijska sredstva. Prijem pridruženih članova, članova saradnika, počasnih članova i članova dobrotvora i donatora se vrši na godišnjoj skupštini Udruženja, a na predlog Predsedništva Udruženja. Pridruženi članovi, članovi saradnici, počasni članovi i članovi dobrotvori i donatori imaju sva prava kao redovni članovi, izuzev prava da biraju, budu birani u organe Udruženja i da odlučuju po pitanjima organizacionog karaktera.

Član 13.

Udruženje može svojim članovima, lekarima i drugim licima, organizacijama i zajednicama, domaćim i stranim, dodeliti diplome, zahvalnice, plakete i povelje.

Udrženje može dati predlog za dodeljivanje godišnje nagrade SLD.

Dodeljivanje priznanja bliže je regulisano u “Pravilniku o dodeljivanju nagrada i priznanja Saveza lekarskih društava Srbije”.

Član 14.

Rad Udruženja je javan. Udruženje je dužno da preuzme potrebne mere za obezbeđivanje javnosti u radu i da članovi budu i blagovremeno informisani o radu i problemima Udruženja i o ostvarivanju ciljeva i zadataka Udruženja.

U Udruženju se organizuje i sprovodi javna diskusija o nacrtima i predlozima Pravilnika o organizaciji i radu Udruženja kao i o drugim aktima.

Organi i tela Udruženja dužni su da razmotre inicijativu, predloge i primedbe koje pokreću članovi ili druge organizacije i zajednice ako se odnose na ciljeve i zadatke Udruženja. Organ ili telo koje je razmatralo inicijativu, predloge i primedbe dužno je da obavesti predlagače o zauzetom stavu.

Član 15.

Obaveštavanje javnosti, odnosno obezbeđivanje javnosti u radu Udruženja, može se ograničiti ili isključiti kada to nalaže opšti interes ili kada se razmatraju materijali poverljive prirode koji se smatraju poslovnom tajnom po odredbama Zakona i drugih propisa, opštih akata SLD i organizacija čiji se materijal razmatra.

V ORGANI UDRUŽENJA

Član 16.

Udruženjem upravljaju članovi Udruženja.

Organi Udruženja su:

 1. Skupština Udruženja
 2. Predsedništvo Skupštine Udruženja.

Organi i tela rade na sednicama.

Član 17.

Radi razmatranja i proučavanja određenih pitanja i davanja stručnih mišljenja Skupština i Predsedništvo mogu obrazovati stalna ili privremena tela (odbore, komisije i dr.).

Svaki član Udruženja lično je odgovoran za svoj rad Udruženju.

Član 18.

Mandat delegata u organima i telima Udruženja traje dve (2) godine. Mandat predstavnicima u organima i telima Udruženja prestaje i pre isteka mandata podnošenjem ostavke, opozivom na predlog najmanje 20 redovnih članova udruženja.

Član 19.

Skupština je najviši organ Udruženja.

Skupštinu sačinjavanju svi članovi Udruženja. Skupština može da punovažno odlučuje ako je prisutno dve trećine članova Udruženja koji imaju pravo da odluèuju po pitanjima o kojima se odlučuje.

Odluke se donose prostom većinom glasova prisutnih članova Udruženja sa pravom odlučivanja.

Skupšina se saziva po potrebi, a najmanje jednom godišnje.

Skupština se saziva odlukom Predsednika; Predsedništva Udruženja; ili na zahtev najmanje 20 redovnih članova Udruženja.

Član 20.

Skupština Udruženja:

 1. usvaja programsku orjentaciju Udruženja;
 2. usvaja Poslovnik o radu Skupštine i druga normativna akta Udruženja;
 3. proglašava Pravilnik o organizaciji i radu Udruženja usvojenim, odnosno njegove izmene i dopune;
 4. vrši izbor Predsednika i Predsedništva Udruženja;
 5. dodeljuje počasna zvanja i priznanja Udruženja;
 6. utvrđuje i organizuje savetovanja, simpozijume, kongrese i druge skupove opšte državne važnosti iz svoje oblasti;
 7. utvrđuje visinu članarine Udruženja;
 8. odlučuje o članstvu Udruženja u međunarodnim organizacijama;
 9. razmatra izveštaje Predsedništva, Nadzornog i Stručnog odbora;
 10. daje saglasnost na plan rada i finansijski plan Udruženja i razmatra izveštaje o njihovom ostvarivanju;
 11. donosi odluke o izdavačkoj delatnosti Udruženja;
 12. odlučuje o obliku i načinu saradnje Udruženja i sličnih asocijacija u zemlji i inostranstvu.

Član 21.

Predsedništvo je kolektivni i izvršni organ Skupštine i rukovodi radom Udruženja.

Predsedništvo sačinjava sedam (7) redovnih članova i dva (2) predstavnika EACMFS.

Predsedništvom rukovodi predsednik koga bira Skupština Udruženja. Predsedništvo može punovažno odlučivati ako na sednici učestvuje dve trećine članova Predsedništva.

Predsedništvo radi u sednicama i donosi odluke i zaključke.

U slučaju glasanja u Predsedništvu odluka se smatra donetom ako se za nju izjasni 5 članova Predsedništva.

Mandat predsednika Predsedništva traje dve (2) godine.

Sekretar Udruženja se bira iz redova članova Predsedništva Udruženja.

Mandat sekretaru Udruženja traje dve (2) godine.

Član 22.

Predsedništo Udruženja se sastaje po potrebi, a najmanje dva puta godišnje. Predsedništvo saziva predsednik ili u njegovoj odsutnosti sekretar Udruženja. Predsednika u slučaju sprečenosti zamenjuje sekretar, a u slučaju sprečenosti sekretara, zamenjuje ga član Predsedništva, a po odluci Predsednika. Predsedništvo se mora sazvati na predlog najmanje 20 članova Udruženja. Za proučavanje određenih problema ili izvršavanja određenih zadataka Predsedništvo može obrazovati stalne ili povremene komisije ili radne grupe u koje se biraju lekari, a po potrebi i stručnjaci drugih profesija. Delokrug i sadržaj rada određuju se odlukom Predsedništva o njihovom stvaranju (obrazovanju).

Član 23.

Predsednik Predsedništva Udruženja saziva sednice Predsedništva i predsedava sednicama Predsedništva, predsedava na sednicama Skupštine, predstavlja Udruženje u zemlji i inostranstvu i daje inicijativu za pokretanje i rešavanje aktuelnih pitanja u Udruženju i specijalističkim sekcijama. Sekretar Udruženja, pored predsednika Udruženja, predstavlja Udruženje u zemlji i inostranstvu, organizuje i rukovdi stručno-administavnim poslovima Udruženja, naredbodavac je za izvršenje finansijskog plana i društveno je odgovoran za svoj rad Predsedništvu i Skupštini Udruženja.

Član 24.

Predsedništvo obavlja sledeće poslove:

 1. sprovodi i izvršava odluke, zaključke, smernice i druge zadatke od strane Skupštine Udruženja;
 2. koordinira i organizuje rad na izvršavanju pojedinih zadataka od značaja i interesa za Udruženje;
 3. sarađuje sa odgovarajućim organima, organizacijama i zajednicama na rešavanju problema i zadataka od zajedničkog interesa;
 4. usklađuje i utvrđuje mesto i vreme održavanja kongresa i drugih stručnih skupova od značaja u koordinaciji sa održavanjem ovakvih sastanaka SLD;
 5. određuje cenu prodaje stručnog časopisa, visinu kotizacije i cenu izložbenog prostora na kongresima i stručnim manifestacijama koje organizuje Udruženje;
 6. bira predstavnike za Skupštinu SLD, Nazorni odbor i Stručni savet;
 7. razmatra tekuća pitanja iz delokruga rada Udruženja, zauzima stavove i o tome obaveštava Skupštinu Udruženja;
 8. predstavlja Udruženje u zemlji i inostranstvu i održava vezu sa srodnim međunarodnim lekarskim organizacijama;
 9. saziva Skupštinu Udruženja;
 10. obrazuje povremene ili stalne komisije ili radne grupe, imenuje njihove članove i određuje delokrug i sadržaj rada;
 11. stara se o izvršenju plana, programa i finansijskog plana Udruženja;
 12. vodi brigu o izdavačkoj delatnosti, bira uređivački odbor i imenuje glavnog i odgovornog urednika časopisa;
 13. priprema nacrt i predlog Pravilnika o organizaciji i radu Udruženja, organizuje i sprovodi javnu raspravu o njemu i predlaže konačan tekst Pravilnika za usvajanje i proglašenje na Skupštini Udruženja;
 14. priprema i predlaže Skupštini programsku orjentaciju Udruženja na usvajanje;
 15. usvaja završni račun i finansijski plan Udruženja, kao i finansijske izveštaje sa održanih stručnih skupova Udruženja i o tome izveštava Skupštinu Udruženja;
 16. određuje predstavnike u Komisijama i drugim telima za viša udruženja ili na zahtev SLD;
 17. daje inicijativu da se pojedini problemi postave na dnevni red Stručnog saveta SLD i Skupštine SLD; 19. može dati inicijativu za sazivanje Stručnog sveta SLD;
 18. obavlja i druge poslove određene ovim Pravilnikom, odlukama Skupštine Udruženja kao i Predsedništva i Skupštine SLD.

V FINANSIRANJE UDRUŽENJA

Član 25.

Udruženje ostvaruje sredstva iz sledećih izvora:

 1. članarine članova Udruženja;
 2. prihoda od izvršenih zadataka i projekata;
 3. donatorstva;
 4. prihoda koje Udruženje ostvari vršenjem svoje delatnosti (organizovanjem stručnih sastanaka, publikacije i drugo);
 5. poklona i drugih prihoda. Finansijske poslove Udruženje obavlja preko SLD, shodno članu 2. ovog Pravilnika.

Član 26.

Finansijske obaveze Udruženja su:

 1. obaveze prema SLD u skladu sa Statutom SLD;
 2. obaveze prema međunarodnim stručnim organizacijama čiji je član.

Član 27.

Finansijsko poslovanje Udruženja obavlja se preko fiinansijsko-knjigovodstvene službe SLD. Udruženje samostalno raspolaže finansijskim sredstvima koje ostvari nakon izmirenja obaveza prema SLD. Finansijski plan i završni račun Udruženja donosi Predsedništvo, a Skupština Udruženja daje saglasnost. Finansijsko poslovanje i korišćenje sredstava udruženja vrši se u skladu sa važećim propisima, opštim aktom Udruženja iz člana 2. ovog Pravilnika i ciljevima i zadacima Udruženja.

VI ZAVRŠNE ODREDBE

Član 28.

Inicijativu za izmenu i dopunu Pravilnika mogu dati:

 1. Najmanje 20 redovnih članova udruženja;
 2. Organi i tela Udruženja;
 3. Predsedništvo SLD.

Inicijative za izmenu i dopunu Pravilnika dostavljaju se Predsedništvu Udruženja u pismenoj formi sa potrebnim obrazloženjem. Postupak za izmenu i dopunu Pravilnika vrši se po postupku po kome je i donet.

Ako Predsedništvo nađe da ne postoje razlozi za izmenu i dopunu, odbaciće inicijativu i o tome obavestiti pokretača inicijative. Nezadovoljni pokretači inicijative imaju pravo da pokrenu ponovnu inicijativu kod Skupštine Udruženja na sledećem redovnom sastanku. Nacrt izmena i dopuna Pravilnika Predsedništvo dostavlja redovnim članovima radi davanja predloga, mišljenja i primedbi. Po usaglašavanju predloga izmenjenog i dopunjenog Pravilnika, Pravilnik se usvaja na sednici Skupštine Udruženja na način i po postupku kako se usvaja Pravilnik.

Predsednik Predsedništva UMFHS
NaŠi prijatelji

 • BIT1
 • contratubex
 • akomed
 • KELO-COTE