Statut


Preuzmite statut u PDF formatu

Skupština Udruženja maksilofacijalnih hirurga Srbije na osnivačkoj sednici održanoj 29. 06. 2007. u Zaječaru donela je

S T A T U T
UDRUŽENJA
MAKSILOFACIJALNIH HIRURGA SRBIJE

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Udruženje maksilofacijalnih hirurga Srbije je organizacioni oblik stručnog i naučnog rada maksilofacijalnih hirurga Srbije. Udruženje maksilofacijalnih hirurga Srbije (u daljem tekstu Udruženje) osniva se na predlog maksilofacijalnih hirurga koji rade na području Srbije.

Član 2.

Naziv Udruženja je Udruženje maksilofacijalnih hirurga Srbije.

Sedište Udruženja je u Beogradu.

Područje delatnosti Udruženja je na teritoriji Republike Srbije.

Na memorandumu i drugim službenim dokumentima dodaje se i naziv Udruženja na engleskom jeziku.

Udruženje ima svojstvo pravnog lica.

Rad društva je javan i određen odredbamaovog statuta i SLD-a.

Član 3.

Cilj udruživanja je

 1. stalno unapređivanje stručnog i naučnog rada članova u oblasti maksilofacijalne hirurgije;
 2. predstavljanje hirurške struke, saradnja sa drugim udruženjima, zaštita statusa i interesa maksilofacijalnih hirurga u Republici Srbiji.

Član 4.

Udruženje je samostalno u ostvarivanju svojih i zadataka koji su utvrđeni ovim Statutom.

Rad lekara u Udruženju je dobrovoljan i počasni.

Član 5.

Udruženje se može učlaniti u srodne međunarodne organizacije, ako to nije protiv interesa Republike Srbije.

Član 6.

Udruženje predstavlja Predsedništvo kao izvršni organ, a zastupaju ga predsednik i sekretar Udruženja.

U slučaju sprečenosti predsednika ili sekretara zamenjuje ga član Predsedništva koga odredi Predsedništvo, odnosno predsednik.

Predsednik predstavlja udruženje pred Srpskim lekarskim društvom i drugim udruženjima, pred državnim i drugim organima i organizacijama u zemlji i inostranstvu i po svim pitanjima od interesa za članove Udruženja.

Član 7.

Udruženje ima svoj pečat i memorandum.

Pečat Udruženja je okruglog oblika sa znakom Eskulapa u sredini i natpisom uz rub kružne ivice “Udruženje maksilofacijalnih hirurga Srbije” na srpskom i engleskom jeziku.

Memorandum Udruženja sadrži amblem Udruženja i naziv “Udruženje maksilofacijalnih hirurga Srbije” na srpskom i engleskom jeziku.

II CILJEVI I ZADACI UDRUŽENJA

Član 8.

Udruženje podstiče i koordinira aktivnost svojih članova na ostvarivanju zajedničkih ciljeva i zadataka u skladu sa Ustavom i zakonskim propisima.

Zadaci Udruženja su:

 1. razvijanje saradnje među članovima Udruženja na stručnom, društvenom i organizacionom planu;
 2. koordinacija i učešće u izradi i ostvarivanju planova i programa dodiplomske nastave, specijalističkih studija i drugih oblika poslediplomskog usavršavanja;
 3. doprinos razvoju i unapređivanju zdravstvene zaštite stanovništva u skladu sa dostignućima medicinske i druge nauke, potrebama stanovništva i mogućnostima države;
 4. razvijanje, usavršavanje i negovanje lekarske etike;
 5. zaštita moralnog i materijalnog ugleda maksilofacijalnih hirurga;
 6. rad na razvoju, unapređivanju i afirmaciji medicinske nauke i medicinske delatnosti u celini i u svojoj delatnosti;
 7. organizovanje stručnih sastanaka, kontinuirane medicinske edukacije i drugih akcija radi ostvarivanja svojih ciljeva i zadataka Udruženja;
 8. praćenje i proučavanje problema u zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenoj delatnosti iz okvira rada Udruženja;
 9. učešće i saradnja sa nadležnim organima i organizacijama u razvoju koncepcije i medicinske doktrine zdravstvene zaštite naroda;
 10. saradnja sa odrgovarajućim udruženjima i naučnim ustanovama u zemlji i inostranstvu;
 11. davanje predloga za odlazak naših stručnjaka na usavršavanja, kongrese, savetovanja i druge stručne sastanke.

Član 9.

U ostvarivanju zadataka iz prethodnog člana Udruženje:

 1. održava stalne kontakte sa svojim članovima i prima, razrađuje i stavlja na diskusiju njihove predloge i sugestije, formira predlog zaključaka i donesene zaključke upućuje na razmatranje članovima Udruženja;
 2. analizira, usklađuje i rešava sa svojim članovima zdravstvenu problematiku i daje predloge nadležnim organima zaduženim za kreiranje zdravstvene politike u Srbiji.
 3. uspostavlja i održava kontake sa odgovarajućim državnim organima, društvenim i stručnim organizacijama nadležnim za rešavanje pokrenutih pitanja;
 4. uspostavlja i održava kontakte i sarađuje sa inostranim lekarskim i drugim organizacijama iz svoje oblasti rada u cilju razmene iskustava od interesa za svoje članove i razvoj zdravstvene delatnosti (struke) u našoj zemlji;
 5. organizuje stručne sastanke, kongrese, savetovanja, simpozijume.
 6. izdaje stručno-informativne publikacije iz svoje oblasti.

III ČLANSTVO U UDRUŽENJU

Član 10.

Članstvo u Udruženju je dobrovoljno.

U Udruženju se obezbeđuju jednaka prava, obaveze i odgovornosti članova koje proizilaze iz njihovog dobrovoljnog udruživanja i Pravilnika.

Članovima se ne mogu organičavati prava izuzev ako je to zakonom predviđeno.

Član 11.

Prava, obaveze i dužnosti članova su da:

 1. se pridržavaju etike i svojim radom i postupcima ne narušavaju ugled udruženja i lekarske etike;
 2. preko svojih predstavnika učestvuju u radu organa i tela Udruženja
 3. biraju i da budu birani u organe i tela Udruženja,
 4. imaju predstavnike u organima i telima Udruženja;
 5. predlažu i odlučju o programu rada Udruženja, pokreću konkretna pitanja i učestvuju u rešavanju zadataka Udruženja;
 6. učestvuju u finansiranju dogovorene aktivnosti i da uredno plaćaju dogovoreni doprinos - članarinu za rad Udruženja i SLD;
 7. aktivno rade na ostvarivanju ciljeva i zadataka Udruženja i na sprovođenju planova, programa i odluka Udruženja.

Član 12.

Redovan član Udruženja može biti specijalista maksilofacijalne hirurgije, državljanin Republike Srbije.

Pridruženi članovi Udruženja mogu biti :

 • lekari na specijalizaciji iz oblasti maksilofacijalne hirurgije koji su državljani Republike Srbije
 • lekari i specijalisti drugih specijalnosti (članovi svojih matičnih lekarskih društava), koji izraze želju da budu članovi Udruženja a čiji rad bi bio od koristi za Udruženje.

Članovi saradnici su saradnici zdravstvenih i drugih struka koji izraze želju da budu članovi Udruženja a učestvuju u procesima zdravstvene zaštite, tehnološkim procesima dijagnostike i lečenja kao predmet stručnog interesovanja članstva Udruženja.

Počasni članovi mogu biti medicinski, prosvetni radnici ili stručnjaci drugih struka, državljani Srbije ili strani državljani čiji rad je doprineo razvoju medicinske struke i maksilofacijalne hirurgije.

Članovi dobrotvori i donatori mogu biti građani Srbije ili strani državljani koji Udruženju zaveštaju ili poklone pokretnu, nepokretnu imovinu ili finansijska sredstva.

Prijem pridruženih članova, članova saradnika, počasnih članova i članova dobrotvora i donatora vrši se na godišnjoj skupštini Udruženja, a na predlog Predsedništva Udruženja.

Pridruženi članovi, članovi saradnici, počasni članovi i članovi dobrotvori i donatori imaju sva prava kao redovni članovi, izuzev prava da biraju, budu birani u organe Udruženja i da odlučuju po pitanjima organizacionog karaktera.

Član 13.

Udruženje može svojim članovima, lekarima i drugim licima, domaćim i stranim organizacijama i zajednicama dodeliti diplome, zahvalnice, plakete i povelje.

Udrženje može dati predlog za dodeljivanje nagrade SLD.

Član 14.

Rad Udruženja je javan.

Udruženje je dužno da preuzme potrebne mere za obezbeđivanje javnosti u radu i blagovremeno informisanje svojih članova o radu Udruženja, problemima i ostvarivanju ciljeva i zadataka Udruženja.

U Udruženju se organizuje i sprovodi javna diskusija o nacrtima i predlozima Pravilnika o organizaciji i radu udruženja kao i o drugim aktima. Organi i tela Udruženja dužni su da razmotre inicijativu, predloge i primedbe koje pokreću članovi ili druge organizacije i zajednice, ako se odnose na ciljeve i zadatke Udruženja. Organ ili telo koje je razmatralo inicijativu, predloge i primedbe dužno je da obavesti predlagače o utvrđenom stavu.

Član 15.

Obaveštavanje javnosti, odnosno, obezbeđivanje javnosti u radu Udruženja, može se ograničiti ili isključiti kada to nalaže opšti interes ili kada se razmatraju materijali poverljive prirode koji se smatraju poslovnom tajnom po odredbama Zakona, kao i drugih propisa organizacija čiji se materijal razmatra.

V ORGANI UDRUŽENJA

Član 16.

Udruženjem upravljaju članovi Udruženja.

Organi Udruženja su:

 1. Skupština Udruženja
 2. Predsedništvo Skupštine Udruženja

Organi i tela rade na sednicama.

Član 17.

Radi razmatranja i proučavanja određenih pitanja i davanja stručnih mišljenja, Skupština i Predsedništvo mogu obrazovati stalna ili privremena tela (odbore, komisije i dr.).

Svaki član Udruženja, lično je za svoj rad odgovoran Udruženju.

Član 18.

Mandat delegata u organima i telima Udruženja traje dve (2) godine.

Mandat predstavnicima u organima i telima Udruženja može prestati i pre isteka mandata, podnošenjem ostavke ili opozivom na predlog najmanje 20 redovnih članova udruženja.

Član 19.

Skupština je najviši organ Udruženja.

Skupštinu čine svi članovi Udruženja.

Skupština može punovažno da odlučuje ako su prisutne dve trećine članova Udruženja koji imaju pravo da odlučuju po svim pitanjima o kojima se odlučuje.

Odluke se donose prostom većinom glasova prisutnih članova Udruženja sa pravom odlučivanja.

Skupšina se saziva po potrebi, a najmanje jednom godišnje.

Skupština se saziva prema potrebi a najmanje jednom godišnje.

Skupština se saziva:

 1. odlukom predsednika;
 2. odlikom Predsedništva Udruženja
 3. po pismenom zahtevu najmanje 20 redovnih članova Udruženja.

Član 20.

Skupština Udruženja:

 1. usvaja programsku orjentaciju Udruženja;
 2. usvaja Poslovnik o radu Skupštine i druga akta Udruženja;
 3. proglašava Pravilnik o organizaciji i radu Udruženja usvojenim, odnosno njegove izmene i dopune;
 4. bira predsednika i Predsedništvo Udruženja;
 5. dodeljuje počasna zvanja i priznanja Udruženja;
 6. utvrđuje i organizuje savetovanja, simpozijume, kongrese i druge skupove iz svoje oblasti;
 7. utvrđuje visinu članarine Udruženja;
 8. odlučuje o članstvu Udruženja u međunarodnim organizacijama;
 9. razmatra izveštaje Predsedništva, nadzornog i stručnog odbora;
 10. odobrava plan rada i finansijski plan Udruženja i razmatra izveštaje o njihovom ostvarivanju;
 11. odlučuje o izdavačkoj delatnosti Udruženja;
 12. odlučuje o obliku i načinu saradnje Udruženja i sličnih asocijacija u zemlji i inostranstvu.

Član 21.

Predsedništvo je kolektivni i izvršni organ Skupštine i rukovodi radom Udruženja.

Predsedništvo čini devet (9) redovnih članova. Predsedništvom rukovodi predsednik koga bira Skupština Udruženja.

Predsedništvo može punovažno odlučivati ako na sednici učestvuje dve trećine članova Predsedništva.

Predsedništvo radi u sednicama i donosi odluke i zaključke.

U slučaju glasanja u Predsedništvu, odluka je doneta ako se za nju izjasni pet (5) članova Predsedništva.

Mandat predsednika Predsedništva traje dve (2) godine.

Sekretar Udruženja se bira iz redova članova Predsedništva Udruženja.

Mandat sekretaru Udruženja traje dve (dve) godine.

Član 22.

Predsedništo Udruženja se sastaje po potrebi, a najmanje dva puta godišnje.

Predsedništvo saziva predsednik ili, u njegovoj odsutnosti, sekretar Udruženja.

U slučaju sprečenosti, predsednika zamenjuje sekretar, a sekretara član Predsedništva, po odluci predsednika Udruženja.

Predsedništvo se saziva na predlog najmanje 20 članova Udruženja.

Za proučavanje određenih problema ili izvršavanja određenih zadataka, Predsedništvo može obrazovati stalne ili povremene komisije ili radne grupe u koje se biraju lekari, a po potrebi i stručnjaci drugih profesija. Delokrug i sadržaj rada određuju se odlukom Predsedništva o njihovom formiranju (obrazovanju).

Član 23.

Predsednik Udruženja: saziva sednice Predsedništva i predsedava sednicama Predsedništva, predsedava sednicama Skupštine, predstavlja Udruženje u zemlji i inostranstvu, daje inicijativu za pokretanje i rešavanje aktuelnih pitanja u Udruženju i specijalističkim sekcijama.

Sekretar Udruženja: pored predsednika Udruženja, predstavlja Udruženje u zemlji i inostranstvu, organizuje i rukovdi stručno-administavnim poslovima Udruženja, naredbodavac je za izvršenje finansijskog plana i društveno je odgovoran za svoj rad Predsedništvu i Skupštini Udruženja.

Član 24.

Predsedništvo obavlja sledeće poslove:

 1. sprovodi zadate smernice i izvršava odluke i druge zadatke od strane Skupštine Udruženja;
 2. organizuje i koordinira rad na izvršavanju pojedinih zadataka od značaja i interesa za Udruženje;
 3. sarađuje sa odgovarajućim organima, organizacijama i zajednicama na rešavanju problema i zadataka od opšteg interesa;
 4. utvrđuje mesto i vreme održavanja kongresa i drugih stručnih skupova od značaja i usklađuje ih u koordinaciji sa održavanjem ovakvih sastanaka SLD-a;
 5. određuje visinu kotizacije, cenu izložbenog prostora na kongresima i stručnim manifestacijama koje organizuje Udruženje;
 6. razmatra tekuća pitanja iz delokruga rada Udruženja i donosi stavove, o čemu obaveštava Skupštinu Udruženja;
 7. predstavlja Udruženje u zemlji i inostranstvu i održava vezu sa srodnim međunarodnim lekarskim organizacijama;
 8. saziva Skupštinu Udruženja;
 9. obrazuje povremene ili stalne komisije ili radne grupe, imenuje njihove članove i određuje delokrug i sadržaj rada;
 10. stara se o izvršenju plana, programa i finansijskog plana Udruženja;
 11. vodi brigu o izdavačkoj delatnosti, bira uređivački odbor i imenuje glavnog i odgovornog urednika časopisa, određuje cenu prodaje stručnog časopisa;
 12. priprema nacrt i predlog Pravilnika o organizaciji i radu Udruženja, organizuje i sprovodi javnu raspravu o njemu, predlaže konačan tekst Pravilnika za usvajanje i proglašenje na Skupštini Udruženja;
 13. priprema programsku orjentaciju Udruženja i predlaže je Skupštini Udruženja na usvajanje;
 14. usvaja finansijski plan i završni račun Udruženja, kao i finansijske izveštaje sa održanih stručnih skupova Udruženja i o tome izveštava Skupštinu Udruženja;
 15. određuje predstavnike u komisijama i drugim telima za ostala udruženja sa kojima Udruženje sarađuje;
 16. obavlja i druge poslove određene ovim Pravilnikom, odlukama Skupštine Udruženja, kao i Predsedništva i Skupštine SLD.
 17. formira etički odbor.

V FINANSIRANJE UDRUŽENJA

Član 25.

Udruženje ostvaruje finansijska sredstva iz sledećih izvora:

 1. članarine članova Udruženja;
 2. prihoda od izvršenih zadataka i projekata;
 3. donatorstva;
 4. prihoda koje Udruženje ostvari vršenjem svoje delatnosti (organizovanjem stručnih sastanaka, publikacije i drugo);
 5. poklona i drugih prihoda.

Finansijska sredstva vode se na posebnim računima.

Član 26.

Finansijsko poslovanje Udruženja obavlja se preko fiinansijsko-knjigovodstvene službe Udruženja.

Udruženje samostalno raspolaže finansijskim sredstvima. Finansijski plan i završni račun Udruženja donosi Predsedništvo, a Skupština Udruženja daje saglasnost.

Finansijsko poslovanje i korišćenje sredstava udruženja vrši se u skladu sa važećim propisima, opštim aktom Udruženja iz člana 25. ovog Pravilnika i ciljevima i zadacima Udruženja.

VI ZAVRŠNE ODREDBE

Član 27.

Inicijativu za izmenu i dopunu Pravilnika mogu dati:

 1. Najmanje 20 redovnih članova udruženja;
 2. organi i tela Udruženja;
 3. Predsedništvo SLD.

Inicijative za izmenu i dopunu Statuta dostavljaju se Predsedništvu Udruženja u pismenoj formi sa potrebnim obrazloženjem.

Postupak za izmenu i dopunu Pravilnika vrši se po postupku po kome je i donet.

Nakon gašenja Udruženja, imovina se deli članovima Udruženja podjednako.

Ako Predsedništvo smatra da ne postoje razlozi za izmenu i dopunu, odbaciće inicijativu i o tome obavestiti pokretača inicijative.

Nezadovoljni pokretači inicijative imaju pravo da pokrenu ponovnu inicijativu kod Skupštine Udruženja na sledećem redovnom sastanku.

Nacrt izmena i dopuna Statuta Predsedništvo dostavlja redovnim članovima radi davanja predloga, mišljenja i primedbi.

Po usaglašavanju predloga izmenjenog i dopunjenog Statuta, Statut se usvaja na sednici Skupštine Udruženja na način i po postupku kako se usvaja Statut.

Predsednik Predsedništva UMFHS
NaŠi prijatelji

 • BIT1
 • contratubex
 • akomed
 • KELO-COTE